1 §. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan
Ajokoirayhdistys ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 §. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
ry:n alueen suomenajokoirien harrastajien yhdyssiteenä.

3 §. Yhdistys pyrkii edistämään puhdasrotuisten suomenajokoirien
pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta järjestämällä valistustilaisuuksia,
koiranäyttelyitä ja ajokokeita sekä huolehtimalla tarpeellisesta
tuomarikoulutuksesta täten opastaen jäsenistöään ja heistä etenkin nuorisoa
hyvän metsästystavan mukaiseen urheilumetsästykseen riistanhoidolliset
näkökohdat huomioon ottaen.

4 §. Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki hyvämaineiset
suomenajokoiratyötä harrastavat henkilöt, jotka johtokunta kokouksessaan
yksimielisellä päätöksellään jäseniksi hyväksyy. Samassa järjestyksessä on
johtokunnalla oikeus erottaa jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai muuten
toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Yhdistykselle on jäsenien suoritettava liittymismaksu sekä vuosittainen jäsenmaksu, joiden
suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous ja perimisajan ja -tavan johtokunta.

5 §. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena
hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi
kerrallaan valitseman puheenjohtajan lisäksi kahdeksan vuosikokouksen kahdeksi
vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä, jotka perustamista seuraavassa
ensimmäisessä vuosikokouksessa valitaan arvalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän
jäsenen ollessa läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin erikseen.

6 §. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös
edelliseltä vuodelta on valmistettava ja annettava tilintarkastajalle ennen
helmikuun 1 päivää.

Yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilikaudeksi kerrallaan kaksi
tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun
1 päivää antaa johtokunnalla kirjallinen kertomus toimittamastaan yhdistyksen
hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

7 §. Yhdistys päättää hallinnostaan vuosittain ennen toukokuun 1 päivää
pidettävässä vuosikokouksessa, jossa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2. todetaan kokouksen laillisuus;

3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä toiminta
vuodelta;

5. esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta
tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja
tilinpäätöksen vahvistamisesta;

6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;

7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi ja toimitetaan
johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä valitaan
tilintarkastajat ja näiden varamiehet;

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä hyväksytään tulo- ja meno
arvio kuluvaa toimikautta varten;

9. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

10. käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa
ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

11. käsitellään mahdollisesti esille tulevat muut asiat, joista kuitenkaan ei voida
tehdä päätöstä.

8 §. Kutsu yhdistyksen kokoukseen ilmoitetaan vähintään kymmenen
päivää ennen sitä kutsukirjeellä.

9 §. Kun yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä
johonkin yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvään tarkoitukseen yhdistyksen
kokouksen päätöksen mukaisesti